Zebranie Wiejskie 16.09.2016r

Drukuj
Opublikowano Marcin Wójcik

W piątek 16 września 2016r. odbyło się Zebranie Wiejskie z udziałem Burmistrza Biecza Mirosława Wędrychowicza.

Zebranie odbyło się według planu:

 • Rozliczenie funduszu sołeckiego za 2016r,
 • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia funduszu sołeckiego na 2017r.
 • Rozliczenie zadań przeprowadzonych w ramach funduszu ochrony gruntów rolnych
 • Rozliczenie środków finansowych pozyskanych na usuwanie skutków klęsk powodziowych w 2016r.
 • Pozyskane fundusze krajowe, unijne oraz złożone wnioski w ramach: RPO WM, Interreg oraz POIiŚ
 • Omówienie projektu zmian statusu sołectwa w ramach konsultacji społecznych
 • Sprawy różne

Decyzją zgromadzenia mieszkańców, kwoty:

 • 28 338,50zł - z funduszu sołeckiego na 2017r
 • 23 500,05zł – fundusz dodatkowy na rok 2017r.
 • 13 103,00zł - oszczędności z funduszu sołeckiego z 2016r.

zostały przekazane na wykonanie drogi nad szkołą – tzw. „na Popielę”

Na zebraniu poruszony został również temat przyszłości spalonego Kościoła w Libuszy. Wojewódzki Konserwator Ochrony Zabytków złożył wniosek do Ministra Kultury o skreślenie go z listy zabytków. Dzięki staraniom Pana Mirosława Wędrychowicza oraz Księdza Proboszcza Stanisława Dębiaka, proces ten został wstrzymany na kilka miesięcy.

Istnieje możliwość pozyskania środków finansowych na odbudowanie kościoła przy stosunkowo niewielkim 15-to procentowym wkładzie własnym. Koszt odbudowy Kościoła został oszacowany na kwotę ok. 2mln. zł., zatem niezbędne byłoby zgromadzenie środków finansowych w wysokości 300 000 zł. Oszacowana kwota obejmowałby również wykonanie instalacji gaśniczej i alarmowej sprzężonej z systemem alarmowym Państwowej Straży Pożarnej. Mieszkańcy zebrani na spotkaniu wyrazili aprobatę dla działań prowadzących do odbudowania spalonego kościoła.

Burmistrz Biecza Mirosław Wędrychowicz przedstawił sprawozdanie z pracy gminy w 2016r oraz planów na przyszłe lata.

Środki Krajowe

1. Rozbudowa istniejącego Przedszkola Gminnego w Bieczu o część żłobkową z dwoma oddziałami i niezbędnym zapleczem oraz całorocznym krytym placem zabaw. 

 • Dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH” edycja 2016 .
 • Wykonawcą robót jest firma Certus Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2016 r. Całkowita wartość robót wraz z wyposażeniem wynosi 1 779 688,00 zł Kwota przyznanej dotacji 893 388,00 zł

2. Prace budowlano-remontowe w remizie OSP Korczyna wraz z termomodernizacją budynku 

 • Dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie - kwota 41 839,07 zł oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie – kwota 37 404,52 zł, razem 79 243,52 zł.
 • Wykonawcą robót jest firma Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Familia” Mateusz Dziki z siedzibą w Strzeszynie. Termin realizacji inwestycji do 10 października 2016 r. Całkowita wartość robót wynosi 178 287,27 zł Udział własny Gminy wynosi 99 043,75 

3. Modernizacja Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Bieczu

 • Dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 ze środków Finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Infrastruktura bibliotek
 • Okres realizacji 2016 -2020
 • Kwota przyznanej dotacji 1 996 650,00 zł
 • Udział własny Gminy ok 650 000,00 zł
 • Zgodnie z harmonogramem realizacji inwestycji obecnie trwają prace projektowe.

4. Modernizacji budynku „Wantuchówki”
5. Środowiskowe Domy Samopomocy

 • Środowiskowe Domy Samopomocy w budynkach: Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowych w Bieczu, ul Parkowa 1 oraz Internatu Zespołu Szkół Nr 1 w Gorlicach ul. Wyszyńskiego 18 –Filia w Bieczu.
 • Dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Termin realizacji inwestycji do 30 listopada 2016 r. 
 • Kwota przyznanej dotacji 652 700,00 zł

6. Gospodarka wodno –ściekowa

 • Budowa odcinka kanalizacji w Racławicach,
 • Budowa odcinka sieci wod-kan. na Załawiu, 
 • Budowa sieci wod.-kan. wraz z infrastrukturą Przy ulicy Jana Pawła II w Bieczu 
 • W dniu 7 września 2016 roku został złożony wniosek o pożyczkę do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie -Wnioskowana kwota to ok 350 000 zł.Całkowita kwota zadania to 430 000 zł - Wkład własny to ok 80 000 zł

7. System Osłony Przeciwosuwiskowej - Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

 • Opracowanie dokumentacji dla zadania „Stabilizacja osuwiska i odbudowa drogi gminnej ul. Grunwaldzka skrzyżowanie z ul. Bochniewicza w Bieczu” - Dofinansowanie 92 397,00 zł, Wartość całkowita 115 479,00 zł - Zakończenie prac projektowych 31 października br. 
 • Opracowanie dokumentacji dla zadania „Stabilizacja osuwiska i zabezpieczenie cmentarza w m. Binarowa”  - Dofinansowanie 32 400,00 zł - Wartość całkowita 40 500,00 zł - Zakończenie prac projektowych 15 grudnia br.

8. Program ekologiczny w Gminie Biecz

 • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Od kwietnia br. w Gminie Biecz prowadzone są różnego rodzaju akcje i działania o charakterze proekologicznym w ramach Programu Edukacji Ekologicznej pn. „Ziemio żyj”
 • Dotacja w wysokości 36 177,55 zł

Środki Europejskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

3.1.2 STREFY AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ –SPR (SAG)

- Budowa strefy aktywności gospodarczej w Korczynie, Libuszy i Strzeszynie. - Przedmiotem inwestycji jest budowa strefy aktywności gospodarczej na obszarze ok. 7,85 ha oraz wyposażenie jej we wszystkie niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstw sieci infrastruktury technicznej oraz ciągi komunikacyjne. - Wnioskowana kwota pomocy finansowej 2 125 000,00 zł Środki własne 375 000,00 zł Ogółem 2 500 000,00 zł - Termin składania wniosku o dofinansowanie do 7 listopada 2016 r.

4.3.2 GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA   BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ –SPR - Gmina Biecz planuje do termomodernizacji 15 budynków - Szkoła Podstawowa w Racławicach, OSP w Racławicach, Dom Ludowy w Głębokiej, Ośrodek Zdrowia w Bieczu, ZS Nr 1 Tysiąclecia w Bieczu, budynek na stadionie w Bieczu, Szkoła Podstawowa w Grudnej Kępskiej, Szkoła Podstawowa w Sitnicy, OSP w Sitnicy, Szkoła Podstawowa w Bugaju, Szkoła Podstawowa i Przedszkole w Korczynie, Stara Szkoła w Binarowej, Ośrodek Zdrowia w Binarowej, OSP w Strzeszynie; Ośrodek Zdrowia w Rożnowicach. - Całkowita kwota zadania około 4 mln zł - Środki własne ok. 1 600 000,00zł - Zadanie przewidziane na 24 m-ce - Projekt realizowany przy współpracy z Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej - Wniosek o dofinansowanie złożony 31 sierpnia 2016 r. - Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu grudzień 2016

4.4.2 i 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI – SPR

-  „Ograniczenie niskiej emisji na terenie Związku Gmin Ziemi Gorlickiej przez wykorzystanie urządzeń grzewczych na biomasę oraz Odnawialnych Źródeł Energii” - W projekcie będzie realizowana wymiana kotłów w budynkach mieszkalnych Szacowana całkowita wartość projektów ( 4.4.2 i 4.4.3) złożonych przez Związek Gmin Ziemi Gorlickiej to ok. 8 400 000 zł, wartość dofinansowania ok. 6 800 000 zł. - W projekcie będzie realizowana budowa ciepłociągu do budynków mieszkalnych zlokalizowanych w okolicy firmy Biofactory Biecz. Zadanie przewidziane do realizacji na 2017 r. Całkowita kwota zadania  ok. 350 000 zł

4.5.2 NISKOEMISYJNY TRANSPORT MIEJSKI –SPR

- Rozbudowa systemu ekologicznego transportu sposobem na mniejsze zanieczyszczenie powietrza i wyższy komfort podróżowania w obszarze funkcjonalnym - Gmina Biecz wnioskuje o budowę dróg rowerowych o długości około 6 km na terenie Libuszy. - Szacowana całkowita wartość projektu około 3 mln zł - Zadanie realizowane z Urzędem Miasta w Gorlicach. -  Nabór kart projektów zakończony 29 lipca 2016 r. karta przeszła kwalifikację formalną

5.1.2 WPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH

Nazwa projektu: Wsparcie służb ratowniczych Projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej w Gorlicach

Całkowita wartość projektu 2 741 989,02 zł

5.1.2 WPARCIE SŁUŻB RATUNKOWYCH

Nazwa projektu: „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie” Projekt realizowany wspólnie z Województwem Małopolskim Całkowita wartość projektu 25 464 336,01 zł OSP Biecz – wóz pożarniczy samochód lekki OSP Binarowa - Radiostacja nasobna z funkcją rozpoznawania jednostki OSP Bugaj - Motopompa pływająca, system selektywnego wywoływania OSP Głęboka - system selektywnego wywoływania OSP Grudna Kępska - Motopompa pływająca, system selektywnego wywoływania OSP Korczyna - Motopompa pływająca, OSP Libusza – Samochód do przewozu wody pitnej, motopompa, aparat powietrzny, napełniacz worków przeciwpowodziowych, skrzynia do przewozu materiałów sypkich, OSP Racławice – motopompa, OSP Rożnowice – zestaw hydrauliczny, torba medyczna radiostacja, aparat powietrzny, OSP Sitnica - system selektywnego wywoływania, OSP Strzeszyn - Motopompa pływająca, system selektywnego wywoływania

6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

- Rewaloryzacja zabytkowych obiektów miasta Biecza w celu wzmocnienia jego funkcji turystycznej i kulturalnej. - Projekt planowany do realizacji w partnerstwie z Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Anny w Bieczu - Gmina Biecz – Adaptacja piwnic Domu Kromera i Domu z Basztą na potrzeby ekspozycji muzealnej oraz renowacja i odtworzenie północnego odcinka murów obronnych z drewnianą galerią i odbudową przypór odcinka zachodniego

6.1.1 OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

- Parafią Rzymsko-Katolicką pw. Św. Anny w Bieczu – Restauracja, konserwacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń zabytkowego zespołu kościelno – klasztornego w Bieczu wraz z budową budynku gospodarczego z kotłownią zewnętrzną. Obecnie po uwzględnieniu przez IZ złożonego protestu złożono uzupełnienie wniosku. Do dnia 7 października IZ poinformuje o jego rozstrzygnięciu Wnioskowana kwota całkowita ok 8 649 000 zł Dofinansowanie 6 487 000 zł Udział własny 2 162 000 zł

6.1.3 ROZWÓJ INSTYTUCJI KULTURY ORAZ  UDOSTĘPNIANIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

- Modernizacja budynku Kina „Farys” wraz z rozbudową o niezbędne pomieszczenia techniczne - Maksymalna kwota wsparcia 2 mln zł, - Dotacja 55% - Termin naboru do 30 września br.; - Termin rozstrzygnięcia styczeń 2017 r.

7.2.4 INFRASTRUKTURA DLA OBSŁUGI PODRÓŻNYCH –SPR - „Budowa infrastruktury obsługi podróżnych w obszarze dworca kolejowego w mieście Biecz” - Stworzenie centrum przesiadkowego spajającego systemy komunikacyjne: kolejowy, samochodowy, autobusowy i rowerowy w mieście Biecz. Przebudowa dworca PKP z otoczeniem, parking, zajezdnia autobusowa, system informacji pasażerskiej. - Całkowita kwota zadania 2 138 148,87zł - Udział własny Gminy  Biecz 320 722,34zł tj. 15% - Zadanie przewidziane na 24 m-ce, - Karta projektu złożona 29 lipca 2016r, przeszła kwalifikację formalną

9.1.1. AKTYWNA INTEGRACJA –PROJEKTY KONKURSOWE - „Krok w przyszłość – aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Biecz” - Zakres: aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej – wsparcie dla 180 osób (w tym utworzenie CIS) - Wartość projektu 2 180 980,75zł - Wkład własny 327 200 zł

9.1.2 AKTYWNA INTEGRACJA –projekty konkursowe

- Stowarzyszenie Nowa perspektywa - Libusza - Tytuł projektu: Nowe perspektywy -nowe szanse! - Projekt realizuje Gmina Biecz łącznie z Gminą Lipinki  i Gminą Sękowa, - Zakres: utworzenie ZAZ - Wniosek zakwalifikowano do oceny merytorycznej - Wartość projektu 4 091 631 zł

9.2.3. USŁUGI OPIEKUŃCZE ORAZ INTERWENCJA  KRYZYSOWA - SP

Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa –SPR, Planowany nabór od 16.08.2016 do 13.10.2016. - Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu –luty 2017 r. - Dofinansowanie 92,7 % - Stara Kaplica Libusza lub Szkoła Podstawowa w Sitnicy

10.1.3 EDUKACJA W SZKOŁACH PROWADZĄCYCH KSZTAŁCENIE OGÓLNE -  Projekt realizowany wspólnie ze Związkiem Gmin Ziemi Gorlickiej w Gorlicach -  od 27.06.2016 do 30.09.2016 -  Dofinansowanie 95% -  Planowany termin rozstrzygnięcia luty 2017 -  Szkoły objęte projektem: • Biecz ZS nr 1 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum; • Binarowa Szkoła Podstawowa i Gimnazjum; • Libusza Szkoła Podstawowa i Gimnazjum; • Racławice Szkoła Podstawowa; • Rożnowice Gimnazjum; • Strzeszyn Gimnazjum;

11.2 ODNOWA OBSZARÓW WIEJSKICH

- A. przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastrukturalnych z przeznaczeniem na cele społeczne, - B. budowa, przebudowa, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów infrastruktury kultury - C. działania prowadzące do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów - D. zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne

- Do końca 2016 r. – przygotowanie Gminnego Programu Rewitalizacji

INTERREG POLSKA-SŁOWACJA „Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza”.

- Gmina Biecz partner wiodący w projekcie  pn. „ Magiczne Pogranicze. Przyrodnicze i kulturowe perły Beskidu Niskiego” - Wartość projektu to 25 529 413,28zł, na terenie Gminy Biecz to 4 117 188zł. - Gmina Biecz w projekcie realizuje zadanie pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odcinku: Strzeszyn Wilczak - Biecz – granica Gminy Biecz z województwem podkarpackim oraz oznakowania szlaku rowerowego na odcinkach: 1. BieczPrzedmieście Dolne- Grudna Kępska- Głęboka, 2. Biecz ul. Podwale Binarowa do DW 980, 3. Biecz-Binarowa Lechowe Potoki- Szerzyny” - Zadanie obejmuje budowę tras rowerowych, przepustów i kładek na trasie, miejsc odpoczynku z wyposażeniem, oświetlenia we wskazanych miejscach, placu postojowego dla kamperów, montaż odlewu miniatury Biecza oraz wyznaczenie turystycznych szlaków rowerowych wraz z oznakowaniem. - Przewidywany termin realizacji: 2017/2018 - Wniosek złożony 16 sierpnia 2016 roku, przeszedł ocenę wstępną.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

- Wsparcie wyłącznie dla operacji realizowanej w miejscowościach poza aglomeracjami zdefiniowanymi w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych. - Planowane ogłoszenie o naborze - wrzesień 2016 r. - Dofinansowanie 63,63 % - Dofinansowanie do 2 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu - na beneficjenta w okresie realizacji Programu. W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA

- Planowana jest do budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią wodociągową w Bieczu, Przedmieście -PROW (Gmina Biecz) - Planowana budowa kanalizacji sanitarnej Libusza Podwójtowie (PROW – ZGZG oraz Gmina Biecz) - Planowana budowa kanalizacji sanitarnej Libusza – pozostała część miejscowości – planowane z WFOŚiGW (pożyczka umarzalna)

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH

Nabory odbyły się w czerwcu 2016 r. - Dofinansowanie 63,63 % - Dofinansowanie do 3 mln zł na beneficjenta w okresie realizacji Programu - W ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu nie może przekroczyć 1 mln EUR.

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH (powodziówka)

-  Odbudowa drogi gminnej „Wygon na Wyręby” w Binarowej 0+000 – 1+550 352 357,61 zł.

-  Odbudowa drogi gminnej „Wygon od Nadola” w Binarowej w km 1+000-2+610

-  Odbudowa drogi gminnej  „Na Transformator” nr 270045 K  w m Korczyna w km 0+000-0+420

-  Odbudowa przepustu w ciągu drogi gminnej  w Strzeszynie w km 0+790.

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH (FOGR)

Remont drogi dojazdowej do pól „ Na Stryczulę” w Libuszy 230m   56 572,62 zł. Remont drogi dojazdowej do pól „Kalisówka” w Rożnowicach 400m   91 167,60 zł. Remont drogi dojazdowej do pól „Jurusiowe Potoki” w Binarowej 360m   59 367,67 zł. Remont drogi gminnej „Na Budziaka” w Grudnej Kępskiej 320m

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH (sołeckie)

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „Na Budziaka” w Grudnej Kępskiej 110m  22 351,56 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej „ Na Krupę” w Głębokiej 46m      8 642,23 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej „Na Prokopa” w Korczynie 143m   18837,82 zł.

Wykonanie nawierzchni asfaltowej drogi gminnej „ Ruska Droga” w Libuszy 128m  37 401,84.

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH PROW - złożony

Przebudowa dróg gminnych na odcinkach: "Rożnowice -Ołpiny" nr 270018K w m. Rożnowice w km 0+145- 1+074, "Belna -Załawie" nr 270000K w m. Biecz w km 0+400-1+100, "Pasternik -Powójtowie" nr 270046 K w m.Libusza w km 0+330-1+206,  "Na Maciora" nr 271121 K w m. Bugaj w km 0+000- 0+760, "Na Soczka" nr 271114K w m. Strzeszyn w km 0+000-1+350. dł. odcinków 4,615 km złożono 6 czerwca 2016 r. czekamy na odpowiedź

BUDOWA LUB MODERNIZACJA DRÓG LOKALNYCH PROW - dokumentacje

Przebudowa drogi gminnej „Harta” nr 270007 K w m. Biecz w km 0+700-1+121.

Przebudowa drogi gminnej „Łukowice” nr 270020 K w m. Rożnowice w km 1+000 – 1+997.

Przebudowa drogi gminnej „Wapniska” nr 270006 K w m. Biecz w km 0+765 –1+290.

Przebudowa drogi gminnej „Nęckówka” nr 270005 K w m. Biecz w km 1+000-2+368

Przebudowa drogi gminnej „Szarowicza Pola” nr 270011 K w m. Binarowa w km 1+000 – 2+138.

Dodaj komentarz...

  Podziękowania

  Opublikowano: 22/11/2016, 07:22 Odsłon: 30416
  Opublikowano: 10/08/2016, 10:55 Odsłon: 39695
  Opublikowano: 07/06/2015, 20:36 Odsłon: 81348
  Opublikowano: 16/05/2015, 21:26 Odsłon: 86944
  Opublikowano: 14/05/2015, 22:12 Odsłon: 87286
  Opublikowano: 13/05/2015, 06:25 Odsłon: 86899
  Opublikowano: 12/05/2015, 22:49 Odsłon: 86808
  Opublikowano: 27/04/2015, 22:58 Odsłon: 93221
  Opublikowano: 17/03/2015, 20:35 Odsłon: 94037
  Opublikowano: 30/11/2014, 07:35 Odsłon: 102168

  © 2012-2013 e-libusza.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone! Free joomla templates